Justina Erčulj

dr. Justina Erčulj

Šola za ravnatelje

 

Oblikovanje inovativnih učnih okolij  za digitalno dobo

Digitalizacija je nedvomno posegla v vse pore izobraževanja. Mladi jo sprejemajo kot samoumevno, saj jih spremlja skoraj na vsakem koraku. Ob tem pa se v zadnjem času vse glasneje pojavljajo številni dvomi, ali smo pripravljeni na življenje v obdobju, ko se je razmahnil razvoj umetne inteligence, ko roboti nadomeščajo ljudi pri rutinskih in težkih opravilih in ko se z našimi podatki »igrajo« mnoge korporacije. Ob vseh prednostih nove tehnologije je zato mlade potrebno pripraviti na to, da bodo znali ravnati s podatki, jih kritično presojati, se odzivati na lažne informacije in na vse več pritiskov na to, »da morajo biti vidni.« Uravnotežiti bomo morali delo z visoko tehnologijo z razvijanjem zmožnosti mladih za sodelovanje, ustvarjalnost, povezovanje ter drugih kompetenc, ki jim bodo omogočile kakovostno vključevanje v družbo.

V prispevku bom predstavila nekaj izzivov informacijske družbe in jih povezala z načeli inovativnih učnih okolij. Ob tem se nam bo ponudila priložnost za premislek, kako jih lahko uresničujemo v šolah.

 

Predstavitev predavateljice

dr. Justina Erčulj

Je diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Magistrirala in doktorirala je iz vodenja v izobraževanju na Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji.

Zaposlena je bila kot učiteljica slovenščine in angleščine na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Bled, kjer je bila od leta 1988 tudi pomočnica ravnatelja in vodja izobraževanja ob delu. Leta 1994 je postala ravnateljica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu, leta 1996 pa se je zaposlila v Šoli za ravnatelje, kjer opravlja naloge področne sekretarke.

Kot predavateljica sodeluje v programih Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit, Razvoj ravnateljevanja, Vodenje za učenje, Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov in Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, ki ga tudi vodi. Največ se ukvarja s profesionalizmom in profesionalnim razvojem učiteljev in ravnateljev ter z etičnimi vidiki vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij.  Leta 2016 je prevzela vodenje ESS programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Koordinirala je številne nacionalne in mednarodne projekte, od leta 2015 sodeluje v projektu UStart: Izzivi podjetnosti za mlade.

Kot docentka za management je na Pedagoški fakulteti v Mariboru nosilka predmetov Organizacijski vidiki delovanja vzgojno-izobraževalnih organizacij, Profesionalni razvoj in Pedagoško vodenje razreda, na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled predmeta Ravnanje z ljudmi pri delu, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju pa predmeta Profesionalizem v izobraževanju. Tri leta je bila predsednica evropskega združenja Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Je tudi članica uredniških odborov revij Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Didakta ter Vzgoja in izobraževanje.

(obiskov: 284 skupaj, 1 danes)
Dostopnost