Predavatelji 2022

Predavatelji na posvetu 2022

Aleša Jordan
 

Razvila je blagovno znamko Eduka Smart Languauges Education za zgodnje učenje angleščine in nemščine, ki je zaščitena na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Poleg jezikovnega izobraževanja za otroke in odrasle na Koroškem, je v letu 2014 ustanovila dvojezični vrtec montessori Hišo otrok Slovenj Gradec.

Je ustanoviteljica in direktorica zavoda, ravnateljica vrtca, s 30 letnimi profesionalnimi izkušnjami s področja izobraževanja otrok in odraslih. Na Koroško je pripeljala tudi številne izobraževalne projekte s področja izobraževanja odraslih in otrok.

Razvijanje samostojnosti, odnosnih kompetenc in potencialov v okolju montessori

doc. dr. Mojca Ilc Klun
 

Dr. Mojca Ilc Klun je od leta 2007 zaposlena na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2005 se aktivno ukvarja z raziskovanjem slovenske diaspore. Leta 2006 je za svojo diplomsko nalogo Ameriški Slovenci ali Američani s slovenskimi koreninami v metropolitanskem območju Clevelanda prejela Prešernovo nagrado FF UL, leta 2007 pa še nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Leta 2017 je na Oddelku za geografijo FF UL doktorirala z disertacijo Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja.

Leta 2019 je organizirala mednarodno konferenco Hidden Geographies, ki je potekala ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Konferenca je bila namenjena tudi učiteljem geografije.

Inovativno poučevanje geografije za spodbujanje kompetenčnega učenja

red. prof. dr. Alenka Lipovec  
 

Je prodekanica za mednarodno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na PEF UM, vodja projektov PIKT.UM, NA-MA POTI, Vsebinsko didaktična izhodišča in napotila pri izdelavi E-um gradiv. V preteklosti je bila vodja Komisije za kakovost PEF UM.

Je članica Predmetne razvojne skupine za matematiko, članica organizacijskega odbora tradicionalne mednarodne konference KUPM (Konferenca o učenju in poučevanju matematike), članica organizacijskega odbora MUF (Mini univerza Filozofske fakultete), članica programskih odborov več nacionalnih in mednarodnih konferenc, soavtorica učnega načrta za matematiko v OŠ v Sloveniji, recenzentka učnega načrta za matematiko na Hrvaškem.

Ponazorila za razvoj zgodnjih matematičnih pojmov

Maja Vičič Krabonja
 

Je prof. zgodovine in geografije, zaposlena na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, kjer poučuje zgodovino.

Pripravila in izvedla je usposabljanja učiteljev v okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT, Usposabljanja profesorskega zbora na MFDPŠ, Celje, Delavnice na Univerzi Ljubljana, Delavnice na Upravni akademiji, Ministrstvo za javno upravo, Usposabljanje profesorskega zbora na Novi Univerzi, Filozofska fakulteta Univerze Maribor.

Uporaba tehnologije pri pouku – motivacija, ovira, nuja ali priložnost?

izr. prof. dr. Damijan Štefanc  
 

Od leta 2015 je izredni profesor za področje didaktike in kurikularnih teorij na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

2017 – Glavni urednik Sodobne pedagogike, znanstvene revije za področje vzgoje in izobraževanja

2016 – Raziskovalec (član programske skupine) Pedagoško-andragoške raziskave -Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti (Univerza v Ljubljani in ARRS)

2020 Predsednik strokovnega sveta Zavoda RS za šolstvo

2014-2018 Predsednik Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

Prihodnost izobraževanja: šola, tehnologija in kurikularna prenova

doc. dr. Andrej Flogie  
  Dr. Andrej Flogie je doktor znanosti. Je direktor Inštituta Antona Martina Slomška in docent na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih publikacij na različnih področjih, pri čemer se je večina raziskav v zadnjih letih osredotočila na IKT v izobraževanju, učni proces, kognitivne znanosti ter ustvarjanje in razvoj inteligentnih učnih okolij.
Miljenko Hajdarović
  Je prof. povijesti i sociologije, od 2005 do 2018 deluje kot učitelj zgodovine, sociologije, politike in državljanske vzgoje na osnovnih in srednjih šolah. Od 2015 do 2017 je bil član strokovnih skupin za razvoj kurikuluma zgodovine ter kurikuluma politike in gospodarstva pri projektu Celovita kurikularna reforma. Od 2018 dela kot urednik pri založbi Profil Klett.

 

(obiskov: 311 skupaj, 1 danes)
Dostopnost