O SPIP

Življenje v družbi 21-stoletja zahteva poznavanje osnov računalništva. Veliko današnjih učencev bo namreč delalo na področjih, ki bodo povezana z računalništvom. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku učitelje spodbuja h kakovostnejšemu poučevanju, zato je potrebno uporabo IKT čim bolj učinkovito vključiti v pouk. Učenci lahko pri medpredmetnih povezavah razvijajo smiselno in kritično uporabo sodobne tehnologije, ki služi kot didaktično sredstvo.

Učitelji opažamo, da prihajajo v osnovno šolo učenci, ki:

  • imajo različne izkušnje v uporabi računalnika, kar se kasneje kaže tudi v njihovi digitalni pismenosti,
  • nimajo enakih možnosti pri spoznavanju in uporabi IKT v domačem okolju,
  • ne izberejo (neobveznega) izbirnega predmeta računalništvo v drugi triadi, prav tako ne izbirnega predmeta računalništvo v tretji triadi.

Glede na opažanja učiteljev smo v šolskem letu 2015/16 na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec za starše in učence prve triade pripravili okroglo mizo o vključevanju sodobne IKT v pouk. Ugotovili smo, da starši opozarjajo na varno rabo interneta. Učenci pa bi se radi učili tipkanja in poiskati za njih koristne informacije na spletu. Glede na opažanja in ugotovitve smo v šolskem letu 2016/17 pripravili načrt smiselnega in učinkovitega vključevanja sodobne IKT v pouk za prvo triado. V šolskem letu 2017/18 pa smo pripravili načrt vključevanja IKT v pouk še za drugo in tretjo triado. Načrtovanje vključevanja sodobne IKT po vertikali in v medpredmetnih povezavah se je izkazalo kot smiselno in učinkovito.

Zaradi hitrega tehnološkega napredka in novih poklicev v prihodnosti smo se na Prvi osnovni šoli v šolskem letu 2018/19 odločili, da člani organizacijskega odbora pripravimo strokovni posvet na temo Meje vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij v vzgojo in izobraževanje.

Strokovni posvet smo poimenovali Sodobni Pogledi na Izobraževanje v Prihodnosti (SPIP) in ga zasnovali z namenom mreženja vzgojno-izobraževalnih zavodov na Koroškem (od vrtca do fakultete). K sodelovanju smo povabili vzgojno-izobraževalne zavode v regiji ter širše po Sloveniji.

Posvet bo usmerjen k potrebam današnje vzgoje in izobraževanja, saj si vzgojno-izobraževalnega procesa ne moremo predstavljati brez vključevanja sodobnih digitalnih tehnologij. Na posvetu se želimo s poglobljenimi razpravami in primeri dobrih praks z različnih vidikov osredotočiti na smiselno in učinkovito vključevanje uporabe sodobne digitalne tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

 

Informacije:

  1. a) e-pošta: spipsg1@gmail.com
  2. b) spletni portal: https://www.spip.si
(obiskov: 138 skupaj, 1 danes)